Ugaoni kamen

Zato stoji u Pismu: “Evo stavljam na Sionu kamen ugaoni, izabrani, dragocjeni, i tko vjeruje u njega, neće se posramiti.” – 1 Petrova 2,6
Ugaoni kamen je najvažniji kamen u građevini. To je kamen koji međusobno povezuje zidove, daje sigurnost temelju i gradnji. Snaga čitave građevine u najvećoj mjeri zavisi od ugaonog kamena. On određuje čitav sklop i građevini daje red, čvrstinu i simetriju. Krist je svojoj Crkvi sve to i još više.

Petar u Kristu vidi glavni Ugaoni Kamen (Matej 21,42). Ugaoni kamen obilježava se kao glavni kamen čime se snazi, redu i čvrstini simetrično dodaje i ljepota. Kakav upečatljiv opis Isusa Krista! Petar se, slikajući Krista kao glavni Ugaoni Kamen, bez sumnje prisjetio izjave svog Gospodina: “Na toj hridini sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.” (Matej 16,18)

Koristeći se slikom ugaonog kamena i apostol Pavao kaže da Krist “ugaoni je kamen… Na kojemu je sva građevina složena i raste za sveti hrani u Gospodinu.” (Efežanima 2,20.21) Ovdje apostol naročito ukazuje na sposobnost glavnog ugaonog kamena da zgradu drži na okupu. Krist nije samo glavni Ugaoni Kamen koji krijepi, udružuje Crkvu i daje joj ljepotu, već On isto tako želi biti glavni Ugaoni Kamen u životu i domu svakog pojedinog vjernika. Kao živo kamenje sazidano na glavnom Ugaonom Kamenu, odražavajmo Njegovu snagu i zajedništvo.

Moja molitva za danas: Gospodine, hvala Ti za Krista, glavni Ugaoni Kamen. Daj da gradim na Njegovom čvrstom, sigurnom temelju. Amen.

George W. Brown

Tagged on: