Nada slave

“Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu.” (Kološanima 1,27)

Riječ “nada” naročita je riječ kršćanskog porijekla. Ona je dio velikog kršćanskog trokuta koji sačinjavaju vjera, ljubav i nada. Riječ nada izranja na površinu Novog zavjeta više od 54 puta. Tu nalazimo nadu u uskrsnuće (2. Korinćanima 3,12), nadu pravednosti (Galaćanima 5,5), nadu spasenja (2. Korinćanima 1,10) i nadu vječnog života (Titu 1,2.3). Nada je proizvod božanske milosti (Rimljanima 12,12). Spašeni smo nadom (Rimljanima 8,24). Nada gleda u Boga (Djela 24,15). Nada je u Kristu (1. Solunjanima 1,3).
Riječ nada ukazuje na Isusa Krista kao začetnika i izvor prave nade. Bez Njega nema nade. Po Kristu, Nadi Slave, kršćanin gleda u budućnost sa sigurnošću, povjerenjem i vedrinom.
Sve od obećanja u Postanku 3,15 Krist je bio Nada Slave za sve istinske vjernike. Apostolsko određenje “Krist u vama, nada u slavu”, povezuje buduću slavu sa sadašnjom stvarnošću Kristove prisutnosti u kršćanskom životu. Krist koji prebiva u pojedincu, pouzdan je znak da je snaga božanske milosti na djelu i da se postepeno mijenja karakter da bude sličan Kristovom. Ova stalna Kristova prisutnost daje smisao i stvarnost u konačno obnovljenje.
Ispunjen Kristom, kršćanin sada živi u carstvu milosti i dobiva snagu u traganju za carstvom slave koje dolazi. Carstvo slave postaje uzvišena stvarnost i radosno iščekivanje kad dozvolimo Kristu da trajno prebiva u našim srcima.

George W. Brown

Tagged on: