Isus napada našu ljudsku narav

“Nije li to taj veliki Babilon što ga ja sagradih da mi bude kraljevskom prijestolnicom – snagom svoje moći, na slavu svoga veličanstva?” (Daniel 4,27)

Nabukodonozor je, svakako, spadao među uspješne pripadnike ljudskog roda. Pripadao je vrhuški i bio je svjestan toga. Bio je ponosan – ponosan na ono što jest, ponosan na svoja dostignuća, ponosan na svoje dostojanstvo. Bio je sve, samo ne i siromah u duhu. Bio je ponosan na svoj duh, radovao se što ga ima.

Nabukodonozorov duhovni stav izražava samu srž problema grijeha. Grijeh je pogrešno usmjerena ljubav. Srž grijeha je preusmjeravanje naše ljubavi s Boga i naših bližnjih na nas same. To je stavljanje našeg malog “ja” u samo središte svemira; to je ponos što smo upravo takvi kakvi jesmo. To je bio i Luciferov problem. “Uspet ću se na nebesa,” hvalisao se, “povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.” (Izaija 14,13.14) Ukratko, Lucifer je proglasio sebe bogom svog života. Čineći to, postao je Sotona, protivnik Božji i Kristov.

Adam i Eva su krenuli sličnim putem kada su uzdigli svoju volju i svoj put iznad Božje volje i Božjeg puta. Taj buntovni grijeh je izazvao svu bijedu koja je otada zadesila planet Zemlju. Oholost i samodovoljnost sačinjavaju samu srž problema grijeha. Upravo zato je Isus započeo objašnjavanje načela svoga kraljevstva izrekom: “Blago siromasima u duhu!” Želio je da odmah pogodi u samo srce problema. Ništa se nije moglo učiniti sve dok se ne razobliči srž problema. Najveća potreba ljudskih bića je presađivanje srca. Bog želi uzeti moj sebični, egocentrični život i preobraziti ga u život nesebične ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Prvi korak u božanskom kirurškom zahvatu na srcu je postavljanje dijagnoze, otkrivanje problema. Zatim se svaki od nas mora pojedinačno suočiti s tim problemom u sebi. Na taj način Isus “napada” našu ljudsku narav, naše uobičajene ljudske putove. On želi da ja i ti uvidimo kako je siromaštvo duhom prvi korak u približavanju Njegovom kraljevstvu. Pitanje je želim li biti siromah da bih ušao u Njegovo kraljevstvo?

George R. Knight

Tagged on: