Trojedni Bog – 2. dio

Trojedni Bog – 2. dio

Zanemarivanje Bibljskog Konteksta Nauka o Trojedinom Bogu Svaki se tekst ispravno razumije u svojem izvornom kontekstu, ili u okružju vremena u kojem je napisan. Autor, jezik, razlog pisanja, vjerske i političke te društvene prilike odlučujući su u shvaćanju poruke koju…

Isus u bojama

Isus u bojama

Budući da boje raspoznajemo samo pri svjetlu odmah nam se nameće problem tame, jer u tami „nema“ boja pa stoga ni punoga života ili života uopće. Ovaj dualizam, svjetlo – tama, utkan je u mnoge religijske i fi lozofske misaone…